Polityka Prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne
Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można identyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższym tekście.

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Przetwarzanie danych na tej witrynie odbywa się przez operatora witryny internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum na tej witrynie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone, gdy są dobrowolnie nam przekazywane. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzach.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas otwarcia strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa względem swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w określonych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności w „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych usługodawców
Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej statystycznie może być oceniane Państwa zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można przypisać tego zachowania do żadnej osoby.

Można sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i opcji sprzeciwu znajdują się w poniższej Polityce Prywatności.

2. Wskazówki ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych
Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią dla operatorów tej witryny internetowej i traktują oni ten temat bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące podmiot odpowiedzialnego
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej to:

hagenauer GmbH
Mittagstraße 7
87509 Immenstadt

Telefon: 08323-9605-0
E-Mail: info@hagenauer-group.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (art. 13 ust. 1 b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)
Telefon: 08323-9605-0
E-Mail: rodo@mebloform.pl

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wyrażoną wcześniej zgodę można odwołać w każdej chwili. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie zidentyfikować istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były udostępnione Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora witryny internetowej, szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się w nim symbol kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, osoby trzecie nie mogą odczytać przesyłanych nam przez Państwa danych.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta
W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania tych danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku dalszych pytań na ten temat mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeżeli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu, aby to zweryfikować. Przez okres umożliwiający administratorowi danych zweryfikowanie dokładności danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło/odbywa się bezprawnie, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale Państwo potrzebują je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy dokonać wyważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec otrzymywania e-maili reklamowych
Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy witryny internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies
Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookies nasza oferta jest przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookies to tak zwane „sesyjne pliki cookies”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookies i akceptował je tylko w konkretnych przypadkach, może on również wyłączyć akceptację plików cookies oraz aktywować automatycznie usuwanie tych plików po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookies funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów) są zapisywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies celem zapewnienia prawidłowego z technicznego punktu widzenia i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookies (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas odwiedzania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Narzędzia analizujące i reklama

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Operatorem jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics wykorzystuje tzw. "pliki cookies". Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze, i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje pozyskane przez pliki cookies odnośnie Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookies Google Analytics oraz korzystanie z tych narzędzi analizujących odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją ofertę internetową jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony przez firmę Google przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje celem analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zastosowany zostanie plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w Polityce Prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych dotyczących zleceń i w pełni spełniamy surowe wymogi niemieckiego organu nadzoru odnośnie ochrony danych z wykorzystaniem Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję “cechy demograficzne” Google Analytics. Z tego powodu mogą być sporządzane raporty zawierające dane odnośnie wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z odnoszącej się do zainteresowań reklamy z Google jak również danych użytkownika od innych operatorów. Dane te nie mogą zostać przyporządkowane żadnej określonej osobie. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję przez ustawienia ekranu w Państwa koncie Google lub generalnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics jak przedstawione zostało w punkcie “Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych”.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są po 14 miesiącach anonimizowane lub usuwane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: support.google.com/analytics/answer/7667196

5. Usługi własne

Aplikowanie o pracę
Oferujemy Państwu możliwość złożenia aplikacji o pracę (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub formularza zgłoszeniowego online). W dalszej części informujemy Państwa o zakresie, celu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacji. Zapewniamy, że Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz że Państwa dane będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślą Państwo nam podanie o pracę, Państwa dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, itp.) będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji w sprawie zatrudnienia. Podstawą prawną jest § 26 nowej wersji Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (ogólne zawarcie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Państwa dane osobowe będą przekazane w naszej firmie wyłącznie osobom, które będą opracowywać Państwa dokumenty aplikacyjne.

Jeżeli dojdzie do zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie, przekazane przez Państwa dane będą przechowywane w naszym systemie przetwarzania danych na podstawie § 26 nowej wersji Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają swoją kandydaturę, wycofają zgodę na przetwarzanie danych lub zwrócą się do nas o usunięcie danych, dane przekazane przez Państwa wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego (okres przechowywania danych) w celu prześledzenia szczegółów procesu aplikacyjnego w przypadku wystąpienia rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

MOGĄ PAŃSTWO WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI PAŃSTWA INTERES PRZEWAŻA NAD NASZYM.

Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych lub inny powód prawny do ich dalszego przechowywania. Jeżeli zajdzie potrzeba przechowywanie Państwa danych po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie danych nastąpi dopiero wtedy, gdy dane te staną się nieistotne. Inne prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.